Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop Nails & Zo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

* Inspanningen 

Nails & Zo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nails & Zo zal zoveel als rederlijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

* Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nails & Zo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Nails & Zo in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat een volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

* Betalingen

Nails & Zo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nails & Zo vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en pin, betaling in termijnen is niet mogelijk.

* Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nails & Zo voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nails & Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

Nails & Zo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op via een klantenkaart systeem. Nails & Zo behandelt de vertrouwelijke gegeven van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens Nails & Zo zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

* Geheimhouding

Nails & Zo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nails & Zo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

* Aansprakelijkheid

Nails & Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails & Zo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nails & Zo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

* Garantie

Nails & Zo geeft de cliënt een week ( 7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor s vervalt indien:

De cliënt de nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio

·De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt

De cliënt de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

De cliënt de nagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken

De cliënt andere producten dan door Nails & Zo geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van nagels 

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met het feit dat door ziekte, koorts, menstruatie of medicijngebruik het product kan loslaten van de nagelplaat. Ook in deze gevallen kan Nails & Zo hier niet voor aansprakelijk gehouden worden.

* Beschadiging & diefstal

Nails & Zo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails & Zo meldt diefstal altijd bij de politie.

* Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking deze melden aan Nails & Zo. Indien een klacht gegrond is, zal

Nails & Zo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

* Nail art

Indien Nails & Zo een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. 

* Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails & Zo het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

* Recht

Op elke overeenkomst tussen Nails & Zo en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam